Гаранционни условия

за отоплителни системи Heating Floor създадени на базата

на отоплително фолио и немагнитни кабели за отопление

произведени от ENERPIA Co. Ltd. (DAEWOO) Южна Корея

 

Уважаеми клиенти,

Настоящият документ Ви дава възможност да се възползвате от 10 /десет/ годишната гаранция предоставяна за нашите продукти.

Правилното попълване на този документ ще Ви гарантира пълно и безплатно отстраняване на всички дефекти и/или повреди, които са предмет на гаранцията.

 

Ние се задължаваме да подменим всеки елемент и/или сегмент от нашата отоплителна инсталация, който е показал фабричен дефект и/или не функционира според спецификациите, които се отнасят за него в рамките и при условията на гаранцията.

За да бъде нашата гаранция валидна продукта, който сте закупили трябва да бъде монтиран и/или инсталиран от лице, което има необходимия минимум от знания и умения.

Трябва да отбележим, че нашите продукти се инсталират изключително лесно.

Лицето извършило инсталацията/монтажа на нашите продукти трябва да отбележи своите данни в гаранционната карта, като по този начин се удостоверява самата гаранция.

Гаранцията започва да тече от датата на покупката.

Обръщаме внимание, че неправилното инсталиране и/или монтажа на продукта може да доведе до загуба на гаранцията.

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

Клиентът е длъжен да попълни точно и ясно задължителните данни от теста на продукта след монтажа, като спазва точно правилата описани в инструкциите за инсталация.

При постъпила рекламация оторизиран представител на фирмата извършва проверка на място, като клиентът е длъжен да осигури достъп до самото съоръжение, като разходите за демонтаж и монтаж на подовото покритие са за сметка на клиента.

Отстраняването на повреди причинени в следствие на неправилен транспорт, лошо съхранение, неправилна експлоатация на продукта и/или неправилно полагане на подовото покритие върху инсталацията или не добро подготвяне на площта върху която се поставя продукта, което е довело до физическо нараняване на продукта и съответно до повреда, са за сметка на клиента.

При подмяна на продукта и/или на част от него, гаранцията му се удължава с времето, което е било необходимо за отстраняване на повредата.

Предоставената гаранция е гаранция от производителя!

Случаите на непреодолима сила и/или форсмажорни обстоятелства довели до повреда не се считат гаранционни събития.

Гаранцията не покрива щети нанесени в случай на: война, размирици или действия, имащи военен характер, бунтове, граждански вълнения и други подобни; терористичен акт; земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение; умишлени или неумишлени инкриминирани действия.

В случай на фабричен дефект на продукта клиентът не заплаща транспортни разходи.

При всички останали случай транспортните разходи са за сметка на клиента.

Без надлежно попълнени тестови данни гаранцията може да бъде обявена за невалидна.

 

ИЗВЪНГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

Нашата фирма предлага пълно извън гаранционно обслужва по специални цени за наши клиенти. След извършен гаранционен сервиз в зависимост от конкретния случай може да се предостави и нова гаранция.

Гаранционна карта

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.