Общи условия за продажба

С тези „Общи условия“ се уреждат, правата и задълженията на страните участници в това правоотношение при условията и смисъла на чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, като водещо начало и приложимото специфично законодателство по отношение на интернет пространството.

Сайтът www.tezo.biz е собственост на „ТЕЗО“ ООД с ЕИК 200831908 и е регистриран с Domain ID: D49105361-BIZ при enom.com с административен контакт – Олег Шевченко.

 

ОБЩО ПРАВИЛО ЗА ВАЛИДНОСТ

Всеки, който осъществи „посещение“ на интернет сайта www.tezo.biz и след зареждане на „началната страница“, на която се съдържа препратка към тези правила, продължи „ползването“, като „кликне“, на която и да е последваща препратка се счита, че е СЪГЛАСЕН и е ПРИЕЛ тези Общи условия и става страна по този договор сключен с „ТЕЗО“ ООД с ЕИК 200831908, гр. Варна, ул. Васил Априлов, 28, ет.1, ап. 2.

За изключение от горното правило се приема само факта на отваряне на линка към Общите условия, като последващо действие след зареждане на главната страница.

След запознаване с Общите условия, всеки който е несъгласен с тях, може да декларира ИЗРИЧНИЯ си отказ за приемане на Общите условия, като в резултат на това е длъжен незабавно да прекрати „посещението“ и „ползването“ на сайта www.tezo.biz !

Отварянето на директен „линк“ към различна от заглавната страница на този сайт, се приема според това правило като отваряне на заглавната страница на сайта. При зареждането на която и да е страница от този сайт, в нея винаги се съдържа „линк“ към

Общите условия.

ОБЩО ПРАВИЛО ЗА ЮРИСДИКЦИЯ

С цел улеснение и максимална защита интересите на потребителите на този сайт се приема, че всички права и задължения, който възникват в следствие на съществуването на този сайт, възникват под юрисдикцията на Република България и нейното законодателство.

За всеки, който към момента на ползване на сайта се намира физически извън юрисдикцията на Република България се допуска фикцията, че същият е под юрисдикцията на Република България, доколкото законодателството за интернет пространството позволява това.

Независимо от всички други условия на собственикът и администрацията на този сайт не могат да им се вменяват в задължения, каквито и да са императивно поставени законодателни условия, на която и да е друга държава освен на Република България.

Колизията, с който и да е международно регламентиран правов ред се третира, като основание за арбитраж при Българският Арбитражен Съд, който се приема за предварително договорено арбитражно правило, което е изрично определено при всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 

СТРАНИ ПО ДОГОВОРА

Този договор е двустранен. За една страна по този договор се считат собственикът и администрацията на сайта www.tezo.biz, наричани за целите на тези Общи условия „администрация“, и всички останали лица, които имат касателство към този договор и се разглеждат, като втората страна по него и за целите на тези Общи условия се наричат „потребители“. Всеки едни „потребител“ се разглежда като самостоятелен договор.
Разлики в правата и задълженията на „потребителите“ се допускат само на основание заложено в тези Общи условия, което е ясно и изрично определено следствие от действията на „потребителя“ и е равно достъпно за всички.

Страни по този договор могат да бъдат само лица който към момента на регистрацията си в сайта са навършили 18 / осемнадесет / годишна възраст.

 

ПРИДОБИВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА „ПОТРЕБИТЕЛ“

„Потребител“ се нарича всяко лице което е завършило успешно процеса на регистрация към сайта www.tezo.biz.

 

ПОСЛЕДИЦИ НАСТЪПИЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА www.tezo.biz

За целите на използването на сайта, всеки потребител, по своя воля и преценка, решава с какъв интернет софтуер /браузър/ да осъществи връзка с адреса на сайта.

По време на сесията на потребителят със сайта, на компютърът на потребителя не се инсталират самостоятелни програми, които да не са под контрола на основната избрана от потребителя програма /браузър/. В случай на настъпване на повреда, от какъвто и да е характер, по отношение на компютърът на потребителя и инсталираните на него програми сайта, собственикът и администрацията на www.tezo.biz не насят каквато и да е отговорност.

Липсата на отговорност от страна на сайта, собственикът и администрацията, се обуславя от императивно определеното обстоятелство, че сайтът, чрез своя програмен код не осъществява върху компютъра на потребителя, каквото и да е управление.

Възникването на проблеми и последици от тях в следствие ползването на нелицензирани програмни продукти е изцяло за сметка ползващия ги.

 

УСЛОВИЯ ОТНОСНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ

Потребителят, може да осъществи прехвърляне на парични средства /заплащане/ към сайта, собственикът или администрацията, по своя воля и чрез избран от него начин, от предоставените му от сайта възможности.

При всички положения, плащането се приема за осъществено в Република България.

Въпреки възможността, плащанията да са наредени извън юрисдикцията на Република България, то те се приемат, че са осъществени, като получени средства по същият начин, по който чужденец би осъществил плащане ако физически е бил под юрисдикцията на Република България.

За целите на данъчното производство, всички плащания към сайта за осъществяваната от него дейност се приемат за данъчно събитие под юрисдикцията на Република Българя.

 

ИЗБИРАНЕ НА ПРОДУКТ – ОФЕРТА ОТ САЙТА

При избора си на продукт от предлаганите на сайта потребителят не се счита поканен по смисъла на чл. 290 от Търговския закон и/или получател на публично предложение по смисъла на чл. 291 от ТЗ. Обявените продукти и цени са само и единствено с информативна цел и не могат да бъдат използвани, като основание за претенции и/или искове за пропуснати ползи и/или претърпени вреди.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА НАПРАВЕН ИЗБОР НА ПРОДУКТ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНАТА

След като потребителят направи своя избор на продукти, които иска за закупи от сайта, той е длъжен да потвърди своята заявка, чрез телефонен разговор и/или електронна поща. Потвърждението съдържа изрично упоменаване на избраните продукти и техните цени. Валидни като релевантни за сделката са само и единствено продуктите и техните цени, които са потвърдени от страна на продавача, както като индивидуализирани стоки, така и като цена по която стоката ще се продаде.

 

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Заплащането на продукти може да бъде извършено по начин удобен за потребителя, като към момента се предлагат пет възможности:

  1. Банков път – плащането се счита за валидно след заверяване сметката на продавача.
  2. Плащане с банкова карта през ВПОС
  3. Чрез международната система за разплащане Paypal.com – плащането се счита валидно след постъпване на сумата по сметката на продавача в Paypal.
  4. С наложен платеж – заплаща се дължимата сума при получаване на закупеният продукт и инспектирането му за съответствие.
  5. В брой, в офис, на адрес гр. Варна, ул. Васил Априлов, 28, ет.1, ап.2

Необходимите за осъществяването на плащането данни, ще бъдат предоставени на потребителя заедно с потвърждението на направената поръчка. До колкото данни като банкова сметка, paypal сметка и куриерска фирма могат да бъдат предмет на промяна, то същите ще се съобщават изрично при потвърждаването на поръчката.

 

ПРАВИЛА ЗА ТРАНСПОРТ НА ПРОДУКТИТЕ

Всички продукти се изпращат в опаковки гарантиращи запазването на продукта и неговото безопасно транспортиране. Потребителят е длъжен да гарантира същите условия на транспорт при положение, че връща и/или рекламира даден продукт.

Конкретните транспортни условия и възможности за избор на куриер са обявени отделно на сайта доколкото същите могат да търпят оперативна промяна и да включват в себе си рекламни отстъпки за определен период от време.

 

ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Всеки потребител има правото да върне продукта, който е закупил. Това право е ограничено в рамките на 14 дни от получаване на продукта. Връщането се осъществява при условията на Закона за защита на потребителите членове 43 до 61 и задължителното допълнително условие по този договор продуктът да не е „инсталиран/монтиран“ и/или използван.

Потребителят връща продукта до склада на търговеца за своя сметка.

Потребителят може да върне продукта още при получаването му. В този случай транспортните разходи са за сметка на продавача.

Връщането на продукт не е рекламация!

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА КОМПЛЕКТИТЕ BASIC

Потребителят има право да върне продукт от серията комплекти BASIC в рамките на 90 дни от получаването му.

При заявено желание да върне продукта след изтичане на законно установения срок от 14 дни, но не по-късно от 90 дни от получаването му, Потребителят ще получи обратно заплатената от него сума с изключение на стойността на първоначалната доставка.

В случай, че потребителят иска да върне основният продукт – отоплителното фолио, а липсват някои от допълнителните елементи в комплекта, Потребителят ще получи обратно заплатената от него сума, като се приспадне стойността на липсващите материали!

 

ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

Всеки продукт може да бъде предмет на рекламация според условията на Закона за защита на потребителите членове 122 до чл. 129.

Фабрично дефектен продукт се заменя изцяло за сметка на продавача.

Дефектирал продукт в следствие на нормална употреба се отремонтирва за сметка на продавача. Потребителят е длъжен за своя сметка до осигури достъп до продукта за осъществяване на ремонта.

Дефектирал продукт в следствие на неправилна употреба и/или монтаж се отремонтирва изцяло за сметка на потребителя.

Потребителят е длъжен да докаже, че инсталацията/монтажа на продукта е извършен от лице с техническа квалификация достатъчна да разбира естеството на работа на продукта и специфичните изисквания за инсталация и монтаж.

 

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА СЛУЧАЙНО, УМИШЛЕНО И/ИЛИ ЗЛОВРЕДНО ВМЕШАТЕЛСТВО В РАБОТАТА НА САЙТА

От собственикът и администрацията на този сайт не може да се претендира отговорност относно информация и/или снимков материал публикуван на сайта, който е бил поставен там, чрез непозволено проникване от страна на трети лица в администрирането на сайта. Промяната на вече публикувана информация и най-вече на цените на отделните продукти не може да ангажира отговорност и задължение за продажба на тези.

 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ ОТ ПОЛЗВАНЕТО НА ЗАКУПЕН ОТ САЙТА ПРОДУКТ

Собственикът и администрацията на този сайт не носят каквато и да е отговорност относно изброените но не ограничени преки, косвени, странични, последващи, непреки, резултативни, комбинирани, специфични, форсмажорни и каквито и да са други щети причинени от използването на закупеният от тях продукт независимо от начина, принципа и мотива на използване, отговорността в тези случай е на производителя до колкото е императивно уредена в членове 130 до чл. 142 от Закона за защита на потребителите.

 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА ОТ ИМЕТО НА РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ

Потребител от регистрацията на който е направена заявка за покупка на продукти и същата е потвърдена се освобождава от отговорност само ако след получаване на продукта върне същият без да нарушава целостта на опаковката. До колкото подобна ситуация би могла да се осъществи основно при покупка в условията на наложен платеж при доставка то за потребителя важат и общите правила за връщане на продукт закупен по интернет.

В случай, че от регистрацията на потребител е осъществена и потвърдена заявка за покупка на продукти, която заявка е платена по банков път от сметка на потребителя или чрез сметка на потребителя в paypal и продукта е доставен на адреса посочен в регистрацията на потребителя сайтът, собственикът на сайта и администрацията на сайта не дължат връщане на платената сума. Изключение от това правило е възможно само ако продукта е върнат обратно в склада на продавача без да е нарушен търговския му вид и опаковка при условията на връщане на продукт закупен по интернет.

 

ПРАВО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

Потребителят има право да получи пълния размер на платената от него сума за продукта, когато е върнал продукта с ненарушена опаковка в рамките на 14 дневния законен срок.

Възстановяването на заплатените средства става в рамките на 30 дни от връщане на продукта.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни. Възстановяването на суми да се осъществява само с обратна операция по картата с която е направено плащането.

 

ПРАВО НА ЧАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СРЕДСТВА

Потребителят има право да получи част от платените от него средства ако върнатия продукт не отговаря на условията на чл. 43 до 61 от Закона за защита на потребителите.

Частта от сумата, която подлежи на връщане се определя след преоценка на върнатия продукт и установяване размера на загубата на стойност на продукта.

Подлежащата на връщане сума се предава на потребителя в срок до 30 дни от датата на определяне размера на щетата.

Общия срок по тази точка не може да е по-дълъг от 90 дни.

 

СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЗАЯВКИТЕ И ДОСТАВКА

Всички заявки направени до 2 часа преди края на работното време се обработват в същият работен ден. Заявки направени до 2 часа преди края на работното време се обработват по възможност още същият ден, а при натовареност на следващия работен ден.

Всички налични в склада продукти по заявки с потвърдено плащане и потвърден адрес се изпращат в рамките на 1 работен ден.

Доставката на продуктите за територията на Република България е в рамките на 1 до 5 работни дни.

 

ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА ПРЕКРАТИ РЕГИСТРАЦИЯТА СИ

Всеки потребител има право едностранно и без предизвестие да прекрати своята регистрация. Всички потвърдени заявки за покупка на продукти направени преди заличаване на регистрацията са валидни договорни правоотношения.

 

ПРАВО ЗА ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Собственикът на сайта и администрацията на сайта си запазват правото да променят тези общи условия без предизвестие. Всяка промяна се отбелязва с дата и има валидност за договори сключени след промяната.

При положение на императивна промяна на законодателството, което налага задължителна промяна на общите условия то те се считат промени от датата на влизане в сила на закона дори и тези общи условия да не са актуализирани.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.